นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18

22 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัย เรื่อง “Testosterone deprivation aggravates cardiometabolic dysfunction via impairing mitochondrial function and dynamics in obese-insulin resistant rats” ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล โดยผลงานวิจัยนี้ มี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และ ศ.ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยที่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงผลของการขาดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่อการทำงานของหัวใจในภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งได้พบว่าการขาดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนนั้นทำให้การทำงานของหัวใจเสื่อมสภาพลง และการสูญเสียการทำงานของหัวใจยิ่งมีมากขึ้นหากมีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินร่วมด้วย