นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18

22 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) และ อาจารย์ประจำ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัย เรื่อง “Deferiprone and efonidipine equally attenuated brain iron deposition and iron-mediated brain toxicity in wild-type and thalassemic mice” ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล โดยผลงานวิจัยนี้ มี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และ ศ.ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยที่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึง ถึงผลของการมีภาวะเหล็กเกินต่อพยาธิสรีรวิทยาของสมองในโรคธาลัสซีเมีย และผลของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาขับเหล็ก ดีเฟอริโพรนและยายับยั้งช่องทางเข้าของแคลเซียมชนิดที อีโฟนิดิพีน ต่อผลเสียต่อสมองภายหลังภาวะเหล็กเกินดังกล่าว

แกลลอรี่