CMUBS ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผู้พัฒนา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ upskill นักศึกษา การจัดการงานบัญชีกับธุรกิจในรูปแบบ BPO (Business Process Outsourcing)

23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 ก.พ. 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด สตาร์ทอัพผู้พัฒนา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs สามารถจัดการข้อมูลธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนาม รศ.ดร.จอมใจ แซมเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชีฯ เป็นพยาน ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเชื่อมต่อระบบบัญชีให้กับธุรกิจในรูปแบบ BPO (Business Process Outsourcing) ผ่านโปรแกรม PEAK ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ รองรับการขยายแนวทางส่งเสริมการนำความรู้สู่การปฏิบัติทางวิชาชีพบัญชีสู่สถาบันการศึกษา

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ คุณภีม เพชรเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม โดยมีคุณพิรพัฒน์ กมลสิริวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฯ ร่วมเป็นพยานการลงนามในภายหลัง ณ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีลูกค้าธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศมากกว่า 20,000 กิจการ มีเครือข่ายสำนักงานบัญชีพันธมิตรและนักบัญชีอิสระภายใต้แพลตฟอร์มอีกกว่า 1,300 ราย โดยมียอดธุรกรรมในระบบกว่า 2,000,000 รายการต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังมาแรงสำหรับสาขาอาชีพบัญชีในขณะนี้
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่