อาจารย์ CAMT ร่วมสถาปัตย์ฯ มช. และภาครัฐ จัดแสดง Light Up at Wiang Kum Kam “ย้อนรอยเวียงกุมกาม”

11 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

       วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว ร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และเทศบาลท่าวังตาล จัดกิจกรรม Amazing Chiang Mai Light Up at Wiang Kum Kam “ย้อนรอยกุมกาม เวียงงามอารยธรรม” สัมผัสประสบการณ์ความงดงาม ปลุกตำนานแห่งความรุ่งเรือง ฟื้นคืนโบราณสถานเวียงกุมกามนครหลวงเชียงใหม่ใต้พิภพ ผ่านเทคนิคนวัตกรรม LASER BEAM ผนวก DIGITAL MAPPING MULTIMEDIA ภายในวัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการแสดง Light Up & 3D Mapping จะเป็นการเล่าประวัติของเวียงกุมกามตั้งแต่ครั้งอดีต แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การก่อร่างสร้างเวียงกุมกามโดยพญามังราย 2. อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสายน้ำ (โดยเฉพาะต้นตาล) 3. เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาและอาณาจักรล้านนา 4. น้ำท่วมเมือง จากสายน้ำปิงเปลี่ยนทิศ ทำให้เกิดการย้ายและทิ้งเมือง 5. ปลุกชีพโบราณสถานเจดีย์เหลี่ยมที่อยู่รอดจากน้ำท่วม ให้สามารถอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตร่วมสมัยในอนาคตได้
       โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแสดง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างก็เข้าร่วมชมกันอย่างหนาแน่น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 อีกทั้งเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบบูรณาการศาสตร์สนับสนุน Creative Economy & Sustainability ยุทธศาสตร์ SO2 ของวิทยาลัยฯ และผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น Soft Power สู่สากล โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2567 ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่