กิจกรรม “เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions”

20 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions” เพื่อแนะนำการดำเนินงาน และการให้บริการภายในอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม NSP Conference Room (D206) ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
แกลลอรี่