นายกสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

18 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร สักการะ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่องค์ที่สาม) ซึ่งประดิษฐาน ณ หอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปลักษณะแบบศิลปะล้านนา (เชียงใหม่ – ลำพูน) แบบเชียงแสน 1 (สิงห์ 1) ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 1.26 เมตร สูงจากฐานนั่ง 1.68 เมตร มีฐานรองรับติดกับองค์พระ สูงประมาณ 0.50 เมตร หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ ปิดทองทั้งองค์ โดยได้มีพิธีเททองหล่อพระ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 และจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำหรับการตั้งชื่อนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถวายพระนามว่า “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างจากคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำ “อ่างแก้วทิพย์ธารา” ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 410,000 ลูกบาศก์เมตร ภายในเนื้อที่ 60 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างโครงการปรับปรุงให้มีความจุเพิ่มขึ้นและปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนและประกอบกิจกรรมของนักศึกษา บุคลากร ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายสรุป

                และได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ “หริภุญไชย” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารขนาด 4 ชั้น จำนวน 4 อาคาร เพื่อรองรับการขยายการบริการการรักษาพยาบาล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวกและเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น ตลอดจนใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาในคณะต่างๆ ของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564   

แกลลอรี่