ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Jesus and Mary College, University of Delhi

19 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน Jesus and Mary College, University of Delhi เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย รวมถึงได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน

      การเดินทางเยือน Jesus and Mary College, University of Delhi เป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของสาธารณรัฐอินเดีย ในช่วงระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2562 ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย Dr. Rosily T.L. rjm gi คณบดีและคณะผู้บริหารของ Jesus and Mary College, University of Delhi ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาที่ทั้งสองมีความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากการเจรจา ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงนามโดย อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Jesus and Mary College, University of Delhi

       Jesus and Mary College (JMC) เป็นวิทยาลัยสตรีล้วนที่ก่อตั้งในปี 1968 ในฐานะเป็นวิทยาลัยในกำกับของ University of Delhi โดยนอกจากวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พระกิตติคุณของพระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีให้การศึกษาแบบคริสเตียนแล้ว JMC ยังมุ่งจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทั้งด้านสติปัญญา วัฒนธรรม สังคม ความงดงามด้านศิลปะ และจิตวิญญาณ ดังคำขวัญว่า
“THOU ART LIGHT, FILL ME WITH THY LIGHT.”

แกลลอรี่