วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ตอนที่ 1

14 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ที่มาและความสำคัญของการฉีดวัคซีนในเด็ก?
วัคซีนแต่ละชนิดที่ใช้ในเด็ก

โดย รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#วัคซีนโควิด-19ในเด็ก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่