ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ หรือสอบถามโทร. 0-5394-8915 ถึง 9
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/ หรือสอบถามโทร. 0-5394-2400
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ https://www2.lifelong.cmu.ac.th/
สอบถาม โทร.0-5394-3695
facebook page: https://www.facebook.com/CMUlifelong
สามารถดูได้ผ่านระบบออนไลน์ https://www1.reg.cmu.ac.th/scbqr/login.php
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทาง https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/calendar/
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.ac.th/
สอบถามงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.0-5394-3037
ทาง facebook page: https://www.facebook.com/ScholarshipCMU
หรือสอบถามข้อมูล กยศ.มช. ได้ทาง facebook page: https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU
การกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ รายเก่า ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/JoLYl
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/jDYB1
สอบถามข้อมูลที่สำนักงานหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4749
หรือที่ facebook page: https://www.facebook.com/dormCMU
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรดำเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลเพื่อดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง หรือสอบถามโทร.0-5394-4749
• เว็บไซต์สำนักงานหอพักนักศึกษา https://udo.oop.cmu.ac.th/
• หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : https://www.facebook.com/dormCMU/
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053 944 749
  1. งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา จะประสานงานขอรายชื่อนักศึกษาพิการ ชั้นปีที่ 1 จากสำนักทะเบียนและประมวลผล
  2. นักศึกษาพิการใหม่ทุกคน จะได้รับการติดต่อประสานงานจากบุคลากรงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับข้อจำกัดแต่ละประเภทความพิการ เช่น นักศึกษาหูหนวกจะมี ‘ล่ามภาษามือ’ ประสานงานไป หรือ นักศึกษาตาบอดจะมี ‘ผู้เชี่ยวชาญอักษรเบรลล์’ ประสานงานไป เป็นต้น
  3. เราจะแนะนำ “งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย VTR ชื่อ “DSSCMU Present”
ผ่าน LINK:: https://drive.google.com/file/d/1U1qTw1Uvt3HoFYcthrjyfJTHJQ0EvDFq/view?usp=sharing
  4. เราจะเชิญนักศึกษาพิการ ชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้ามารู้จักโครงการ/กิจกรรมของงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ รวมถึงข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ทาง FB PAGE: DSSCMU ผ่าน LINK https://www.facebook.com/DSSCMU/
  5. เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่าน LINK :: https://drive.google.com/file/d/1MG4XgWTF4yunx3IDFFHtzT0RkYvVdBWl/view?usp=sharing

หมายเหตุ:
  1. วิธีการสื่อสารและช่องการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของนักศึกษาพิการจะแตกต่างกันไปตามข้อจัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละคน
  2. ขอความกรุณานักศึกษาพิการโปรดให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เมื่อมีบุคลากรงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการประสานงานไป
  3. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดโทร 053-943049 หรือ ส่งข้อความมาใน FB PAGE: DSSCMU
สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.0-5394-3827
หรือที่ facebook page: https://www.facebook.com/fanpage.itsc
สามารถดำเนินการขอผ่านระบบออนไลน์ได้
ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8933-36
หรือทาง https://www.facebook.com/RegCMU
เข้าระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5394-8901
ศูนย์บริการผู้เกษียณอายุ One Stop Service อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3200
   
    ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด e-book ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้เกษียณอายุ https://anyflip.com/klkim/amls/ อาทิ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน มช. (CMU EOC)
• 090-892-5623
• 064-174-6183
สอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-2680 หรือ facebook page: https://www.facebook.com/assetcmu
สอบถามได้ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3117
บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกนำมาใช้งานร่วมกับระบบ Smart Gate ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะที่เข้า-ออก พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แบบ Real-Time สามารถตรวจสอบข้อมูลของรถแต่ละคันได้ทั้งจากป้ายทะเบียนและจากบัตรอนุญาต นักศึกษาสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช. ที่ https://scmc.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-1494
นักศึกษาทุกคนต้องทำการโหลดแอพพลิเคชัน CMU Mobile มาใช้งานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code
เข้าชั้นเรียนของนักศึกษาในแต่ละวิชา การใช้บริการรถขนส่งมวลชน (ขส.มช.) และการตรวจสุขภาพด้วย CMU Daily Health Passport เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลสุขภาพ เป็นต้น
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ที่อาคาร S1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/cmucoopfan/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/korsormorchor