CAMT รุกนานาชาติ จัดการเรียนร่วมสองปริญญา ไทย-UK

16 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ศูนย์ KIND by CAMT วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมิ์ลภัส สุตีคา ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกับ Ms.MA CHI ผู้อำนวยการแห่งสถาบัน Yunnan Around Asia International Education Center (YAAE) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ “CAMT+OXFORD BROOKES INTERNATIONAL COLLABORATION” [4+1 PROGRAM] เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนในหลักสูตรต่อเนื่องสองปริญญาในระดับปริญญาตรีร่วมปริญญาโท 4+1 ของหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา) ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้าน Technology, Design, and Environment (TDE) ของ Oxford Brookes University (OBU), สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงในหลายสาขาวิชา
          โดยโครงการนี้มุ่งหวังการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ต่อยอดการเรียนรู้และการสร้างโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้นของนักศึกษาอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็น Global Partnership ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้มีข้อตกลงบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Oxford Brookes University (OBU) สหราชอาณาจักร เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย รวมถึงการสร้างหลักสูตรก้าวหน้าร่วมกัน นับเป็นก้าวสำคัญของวิทยาลัยที่จะสามารถส่งเสริมนักศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ด้วยหลักสูตรและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2567 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แกลลอรี่