พิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคี

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดงานพิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคี ในระหว่างวันศุกร์ที่ 7 - วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าภัตตาหาร รวมทั้งค่าพาหนะถวายแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธ ที่มารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่