ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว

2 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย ในการนี้ รศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล และผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์ ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่