หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานฯ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

11 กุมภาพันธ์ 2563

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น" จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่