โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและการแข่งขันต่างๆ

29 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายภูดิศกุล จุ้ยสกุล นายพันธิดร จันติยะ นายณัฐภัทร กีรติวรางกูล และนางสาวโกลัญญา เขื่อนวัง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยสโมสรโรตารี จตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล

 
                นางสาวเจนนิเฟอร์ ลี นายศุภวิชญ์ เงินเนตร และนางสาวชนิกานต์ ศรีเขื่อนแก้ว ทีม STCMU01 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564


                นางสาวศศรตน์ บูรณพิร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัลเหรียญทอง) หลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้น แพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล (Intensive course in medical engineering and data science) หัวข้อ “Medical hackathon for chronic diseases” โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                นางสาวพิมพ์วิไล บุญโสภณกาญจน์ และนางสาวพิชญาภา เทียมตามณี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททักษะเชิงช่าง (การแสดงแบบ) โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
 

แกลลอรี่