ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) จับมือหลักสูตร M.Sc.Finance คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดกิจกรรมแนะแนววิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) จับมือกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.Sc.Finance) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับฟังบรรยายพิเศษแนะนำวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation: IR) และทักษะการนำเสนอสำหรับวิชาชีพ IR แก่นักศึกษาปริญญาโทภายในหลักสูตรฯ และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญ ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Managing Partner & Founder บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด ผู้ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Management Consulting) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร (Organization Effectiveness) และการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้เท่าทันบริบทของโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงต่อวิชาชีพทางการเงินและวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ และสามารถเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่