โครงการ/กิจกรรมและความสำคัญของการมี Growth Mindset ในการปฏิบัติงาน

14 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ/กิจกรรมและความสำคัญของการมี Growth Mindset ในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองบริหารงานบุคคล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวินาที การวางแผนเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องถึงในอนาคต ตลอดจนการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ท้าทายเสมอ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่