สาขาดิจิทัลเกม CAMT จัดกิจกรรมพิเศษ Game Playtesting

3 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัลเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษในรายวิชา 958481 Basic Game Design ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทดลอง Game Playtesting พัฒนาทักษะความรู้ ปรับปรุงรูปแบบเกมที่นักศึกษาได้พัฒนา เพื่อเตรียมนำเสนอเป็น Final Project ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่