ศูนย์ KIND by CAMT จัดงานให้ความรู้ขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ

30 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        ศูนย์การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge and Innovation Development: KIND) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงาน "30401 รหัสลับนักบริหารยุคใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจถึงพันธกิจขององค์กร เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ KIND by CAMT ให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการความรู้ และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นเวทีการรับฟังผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเดิม ซึ่งได้มีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่
คุณสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย คุณขนิษฐ์วดี บุณยะกาญจน์ หัวหน้าแผนกกลยุทธ์การจัดการความรู้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคุณชยกร สัตย์ซื่อ เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรมบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มาร่วมแชร์ประสบการณ์การร่วมงานกับศูนย์ KIND by CAMT ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งหมดจำนวน 30 คน ณ KliqueX Samyan ชั้น 3 อาคารแอมพาร์ค ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่