โครงการ นักสืบ สายฟ้า รุ่นที่ 1 2564 – 2565

2 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา อ. ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางไปยังป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้มากมายในการจัดกิจกรรม โครงการ นักสืบ สายฟ้า รุ่นที่ 1 2564 – 2565 อาทิ แมลงผสมเกสร ความสำคัญพืชอาหารของผึ้งเพื่อการผลิตน้ำหวาน ความแตกต่างของน้ำผึ้งชนิดต่าง ๆ และอีกมากมาย
โดยมีความร่วมมือกันจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) อุทยานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ มูลนิธิโลกสีเขียว สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยและชุมชน
เพื่อเป็นโครงการต้นแบบให้ถูกนำไปใช้ในการสร้างการเรียนรู้ที่สำคัญ กระตุ้น ปลูกฝังจิตสำนึกกับเยาวชนและชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รู้จักแมลงผสมเกสร มองเห็นความสำคัญแล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริง อยู่ร่วมกันโดยใช้ประโยชน์จากแมลงผสมเกสรเพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตทางเกษตรและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนสืบไป
แกลลอรี่