บรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน”

5 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน” โดยคุณกิตติพันธุ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟัง กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
แกลลอรี่