ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) ร่วมนำเสนอผลงาน โครงการประเมินความคุ้มค่าของระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยสิ่งแวดล้อม “ผ่อดีดี”

23 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา และอาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานโครงการประเมินความคุ้มค่าของระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยสิ่งแวดล้อม “ผ่อดีดี” แก่คณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม E408 (Smart Classroom) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมปรับแผนงานพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดังกล่าวให้สอดคล้องกับการใช้งานกลุ่มผู้ใช้บริการ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่