พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

25 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยาธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากเจ้าของทุนการศึกษาเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
แกลลอรี่