พิธีเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education)

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาส รวมถึงความเสมอภาคทางสังคม โดยมีการกำหนดกลุ่มผู้เรียน ประกอบด้วย กลุ่มวัยก่อนเรียน กลุ่มเรียนปริญญา และกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงวัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ นอกจากนี้ภายในงานจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การศึกษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทุกช่วงวัยในโลกยุค Disruption" โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

ในโอกาสนี้ บุคลากรจากศูนย์บริการพยาบาล และ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลซึ่งภายหลังสำเร็จการอบรมสามารถเข้ารับการรับรองสมรรถนะ และ/หรือ สะสมหน่วยกิตเพื่อการโอนสู่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในอนาคตของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกด้วย
แกลลอรี่