ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563

4 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานโล่เกียรติยศทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร


https://www.ams.cmu.ac.th/main/web/site/article?id=2874

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/amscmu/photos/a.135754853119479/6025121867516052/
แกลลอรี่