ขอแสดงความยินดี ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม บุคลากรสถาบันฯ เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

1 เมษายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่ง "นักวิจัยชำนาญการพิเศษ"  

ขอแสดงความยินดี  ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม ตำแหน่ง นักวิจัย ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  (ในสาขาวิชา 9151 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  อนุสาขาวิชา 915102 การจัดการการท่องเที่ยว )

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

แกลลอรี่