ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ มอบเงินสนับสนุน "กองทุนซึนามิ"

26 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบเงินจำนวน 15,000 บาท ให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบบูรณาการสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุนสำหรับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมของหลักสูตรฯ โดยมีชื่อกองทุนว่า "กองทุนซึนามิ" (Tsunami Fund) และให้กับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่หนึ่งของหลักสูตรฯ เป็นนักศึกษาที่มีชิ้นงานออกแบบในรายวิชาสตูดิโอที่ดีเยี่ยมที่สุดประจำปีนั้น ๆ
แกลลอรี่