Pol Sci Volunteer สนับสนุนโครงการหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) พื้นที่ มช. ลำพูน

31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Pol Sci Volunteer สนับสนุนโครงการหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยร่วมวางแปลงเตรียมพื้นที่ปลูก การเพาะเมล็ด การเตรียมและย้ายต้นกล้า โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครจากคณะรัฐศาสตร์ฯร่วมกิจกรรม และนักวิจัยจากหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นและแปลงวนเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
แกลลอรี่