นายณัฏฐภัทร์ กิ่งเนตร รหัส 581655902 ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

นายณัฏฐภัทร์ กิ่งเนตร รหัส 581655902 ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยในสามมิติ: วิเคราะห์เชิงประจักษ์ด้วยเจเนอรัลไลซ์เอนโทรปี ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่