นักศึกษา SE CAMT เรียนรู้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

12 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าอบรม ในหัวข้อเรื่อง “Why do we care about requirement (Experience Sharing and Workshop” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา Software Requirement Analysis โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ลงกานี เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทสยามชำนาญกิจ ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี กับการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการ และ IT Services and Operations (ITIL) อีกทั้งคุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน Software Craftsmanship และblocker ชื่อดัง เจ้าของเว็บไซด์ https://www.somkiat.cc/ และคุณ ธาริณี สุทธะตั้ง และคุณวริทยา วาณิชย์สกุลเดช ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

แกลลอรี่