ต้อนรับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยในยุคการค้าเสรี

25 กันยายน 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในโอกาสที่มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยในยุคการค้าเสรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าต่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานภาครัฐที่บูรณาการเพื่อกาแฟอะราบิกาและโรบัสตา เกษตรกร และผู้ประกอบการกาแฟ ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาฐานการผลิตกาแฟอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ากาแฟในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรฐานกาแฟสู่สุดยอดผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการค้าในยุคการค้าเสรี สร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ และแรงผลักดันต่อการเพิ่มโอกาสที่กาแฟไทยจะไปสู่ตลาดการค้าโลกได้มากขึ้น ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่