พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 2567

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการร่วมบริหารจัดการหลักสูตรในระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน และจัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการวางแผนและจัดการ และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาภาคเกษตรและสร้างอาชีพธุรกิจเกษตรสีเขียวที่แข่งขันได้ภายใต้บริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รับสมัคร และคัดเลือกผู้สนใจศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 

แกลลอรี่