ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ในโอกาสที่บทความวิชาการเรื่อง Elemental Analysis of Bone Teeth Horn and Antler in Different Animal Species Using Non-Invasive Handheld X-Ray Fluorescence

3 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ในโอกาสที่บทความวิชาการเรื่อง Elemental Analysis of Bone Teeth Horn and Antler in Different Animal Species Using Non-Invasive Handheld X-Ray Fluorescence ได้ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE ว่าเป็นบทความกลุ่ม 10 % แรกที่ถูกอ้างถึงมากที่สุด
แกลลอรี่