รับมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจาย จำนวน 96 กล่อง

6 ตุลาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบพระคุณดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณาจารย์ จากหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายในงานทันตกรรม จำนวน 96 กล่อง โดยผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมพร้อมด้วยบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63
แกลลอรี่