มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

27 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตัวแทนกลุ่ม HUG MA VET CMU เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่