สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ได้เข้าใจในบริบทการบริหารของงานมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และสร้างความเข้าให้กับผู้บริหารวิชาการและสายปฎิบัติการ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่