กิจกรรม " Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 1

29 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ กล่าวเปิดกิจกรรม " Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 1 พร้อมต้อนรับน้อง ๆ และครอบครัว ร่วมสร้างการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์เข้าสู่โลกของอาชาผู้สง่างาม แสนใจดี ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ถึงธรรมชาติของม้า สัมผัสม้าในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมปฏิบัติกับม้าตัวจริงเสียงจริง โดยพี่ ๆ ทีมงาน และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่