PODCASTS เปิดบ้านพยาบาล มช. EP.19 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research"

9 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รายการที่นี่เอฟเอ็ม 100 (F.M.100 MHz) ช่วงเปิดบ้านพยาบาล มช. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ระหว่างเวลา 11.30 - 12.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
PODCASTS เปิดบ้านพยาบาล มช. EP.19 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research" ?? วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
NURSE CMU Youtube Channel:  https://youtu.be/3GhJZXvob4c
.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ Columbia University, Duke University, University of Illinois Chicago, John Hopkins University, University of Michigan, The University of Adelaide, Kagawa University และ Taipei Medical University กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลก: การสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก และวิจัย" (Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research) ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งนักศึกษาและบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.
วัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลก ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เข้มแข็ง การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก วิจัย รวมถึงโอกาสและความท้าทาย ของการสร้างผลลัพธ์ที่เข้มแข็งทางด้านสุขภาพ ผ่านความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการสร้างเครือข่าย อันจะนำไปสู่การพัฒนาทีมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพโลกในระดับภูมิภาคและระดับโลก
.
Global Health Recalibration 2024 จะเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จำนวน 16 คน นอกจากนี้ในการประชุมได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 280 เรื่อง (Oral presentation 160 เรื่อง และ Poster presentation 120 เรื่อง) นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกชมกิจกรรม และความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย
.
ลงทะเบียนร่วมประชุมหรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.globalhealthrecalibration2024.com
สอบถามข้อมูล โทร. 053-949136 (ได้รับ CNEU 13 หน่วยคะแนน)
แกลลอรี่