หารือถึงแนวทางความร่วมมือ?ทางด้านการทำงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน

6 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี อาจารย์ประจำคลินิกสุกร ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก เข้าพบพูดคุยหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางด้านการทำงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอนร่วมกัน กับ Univ.Prof.Dr.Thomas Alter จาก Freie University Berlin ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่