อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในงานประชุม TRF MMS5 e-Conference

16 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.วิธิดา เหล่าผจญ และอาจารย์ ดร.สิงห์คำ ธิมา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในงานประชุม TRF MMS5 e-Conference กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) และโครงการ Multi Mentoring System กลุ่ม MMS5 (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
แกลลอรี่