การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2022) : Frontier Research in the Future Challenges)

14 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2022) : Frontier Research in the Future Challenges) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตอาหารและวิศวกรรม เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประสิทธิภาพกระบวนการและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ความปลอดภัยของอาหาร การวิจัยผู้บริโภค ชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โภชนาการและอาหารเสริม การบำบัดและการใช้ของเสียและผลพลอยได้จากอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เทคโนโลยีการผลิตพลังงานและที่ไม่ใช่อาหารธุรกิจเกษตร อาหารการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แกลลอรี่