ต้อนรับคณะดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้บริหารและศึกษาดูงานพร้อมพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการออกแบบและจัดทำหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับบทบาทด้านการจัดการความรู้ของผู้บริหารทุกระดับ อาจารย์ และบุคลากร การสร้างทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ในองค์กร รวมถึงการสร้างหลักสูตรร่วม 4+1 ของระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของทั้งสองหน่วยงาน และการเตรียมความพร้อมขององค์กร ด้านระบบการจัดการความรู้ตามกรอบ ISO 30401 Knowledge Management Systems ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565