กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและพิจารณารายละเอียด การร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

3 พฤศจิกายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา รามสูต จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนจากสภาสถาปนิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และอาจารย์จุลพร นันทพานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด ผู้แทนจากผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและหรือภาคเอกชน เพื่อพิจารณารายละเอียดการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของคณะฯ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่