คณบดีเข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายทางวิชาการ

20 ตุลาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม งานประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่