ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
แกลลอรี่