นักศึกษาทันตแพทย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตวิทยาศาสตร์ไทย

30 พฤษภาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รหัส 630910063 เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น ทูตวิทยาศาสตร์ไทย ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564" (Young Thai Science Ambassador 2021) ครั้งที่ 17 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมงานกับ อพวช. ตลอด 1 ปี


การคัดเลือกนี้จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้และความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี


รายละเอียดข่าวต้นเรื่อง: https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15415

แกลลอรี่