วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

13 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยภายในงานสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จ และการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 50 คน ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่
แกลลอรี่