KIND By CAMT โดย วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ มช. จัดกิจกรรมอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กร ให้กับทีมบุคลากรฝ่ายการพยาบาล ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

9 มีนาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และตำแหน่งรองอธิการบดี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรเพื่อสมรรถะสู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทของผู้นำการจัดการความรู้” ในกิจกรรมอบรมเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดการความรู้ ให้แก่ทีมบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถพัฒนานวัตกรรมสู่องค์กรได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงความสำคัญของระบบการจัดการความรู้ขององค์กร ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ในบทบาทของผู้นำการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับผู้บริหารทางการพยาบาล ทีมบุคลากรฝ่ายการพยาบาล จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และดำเนินงานภายใต้ โครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารระบบการจัดการความรู้ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 โดยความร่วมมือของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการและนำทีมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมครั้งถัดไปจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566
แกลลอรี่