ร่วมเป็นคณะกรรมการในงาน “VRU KM DAY” พัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

5 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี ด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO30401 : 2018 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดงาน “วันจัดการความรู้” (KM Day 2022) โครงการ VRU KM DAY พัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานสถาบัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
แกลลอรี่