พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2

14 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่