ความรู้เรื่อง " การดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

7 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
ผศ.พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์
อาจารย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านทาง
YouTube คณะแพทยศาสตร์ มช. :
https://cmu.to/DCZePhttps://www.youtube.com/watch?v=GZ5gelo0AWQ

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#โรคเบาหวาน
แกลลอรี่